• 1. Центральний Комітет
  • 2. Президія Центрального Комітету
  • 3. Контрольно-ревізійна комісія
  • 4. Постійно діюча Мандатна комісія
  • 5. З'їзд Профспілки
- Центральний Комітет:
У період між з'їздами роботою Профспілки керує Центральний Комітет Профспілки, який обирається делегатами з'їзду або формується за принципом прямого делегування представників від Профспілкових організацій (організаційних ланок) з правом відкликання або заміни делегованого.
ЦК Профспілки приймає свої рішення шляхом проведення засідань (пленумів).
Засідання ЦК Профспілки (пленуми) скликаються при необхідності, але не рідше одного разу на рік і вважаються повноважними, якщо у їх роботі беруть участь не менше 2/3 його членів.
Рішення пленуму ЦК Профспілки вважається схваленим, якщо при наявності кворуму за нього проголосувало більше половини членів ЦК Профспілки, які брали участь у голосуванні.
ЦК Профспілки у своїй діяльності підзвітний З'їзду Профспілки.
Члени ЦК Профспілки є підзвітними Профспілковій організації, що делегувала їх до складу ЦК Профспілки.
Члени ЦК Профспілки мають право брати участь у роботі профспілкових зборів, конференції та виборних органів профспілкових організацій усіх рівнів з правом виступу на них.
Повноваження та порядок роботи ЦК Профспілки визначається Статутом Профспілки та Регламентом роботи ЦК Профспілки.
- Президія Центрального Комітету:
Здійснює діяльність Профспілки на період між пленумами  ЦК Профспілки.
Повноваження та порядок роботи Президії ЦК Профспілки визначаються Статутом та Регламентом роботи ЦК Профспілки.
Засідання Президії ЦК Профспілки проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Президія ЦК Профспілки підзвітна ЦК Профспілки.
- Контрольно-ревізійна комісія:
Діє відповідно до "Положення про Контрольно-ревізійну комісію Профспілки працівників зв'язку України".
- Постійно діюча Мандатна комісія:
Діє відповідно до "Положення про постійно діючу Мандатну комісію Профспілки працівників зв'язку України".
- З'їзд Профспілки:
Вищим органом Профспілки є З'їзд Профспілки працівників зв'язку України, який скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на 5 років.
З'їзд скликається за рішенням ЦК Профспілки.
Рішення про його скликання та порядок денний оголошуються не пізніше, як за два місяці до початку роботи З'їзду. Норма представництва і порядок виборів делегатів встановлює ЦК Профспілки.
Позачерговий З'їзд скликається за ініціативою ЦК Профспілки або на вимогу не менше, як 2/3 Профспілкових організацій (організаційних ланок) Профспілки згідно з рішенням їх виборних органів.
З'їзд вважається повноважним, якщо в його роботі беруть участь не менше 2/3 делегатів.
Рішення З'їзду вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини кількості делегатів, які за наявності кворуму брали участь у роботі З'їзду.